Dobre praktyki

Ulotki dla mieszkańców, kolorowanki i konkurs literacki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisku

19.12.2018

Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisku

Liczba uczestników: 314


Charakterystyka uczestników: W działaniach brali udział wszyscy uczniowie szkoły. Uczniowie klas I-VIII i 2 klasy gimnazjalne oraz ich rodzice.


Opis inicjatywy: Program profilaktyki szkoły został uzupełniony o treści dotyczące cyberprzemocy. Nauczyciele opracowali scenariusze i przeprowadzili lekcje (np. „Kto jest po drugiej stronie? Bronimy swoich praw w sieci”). W klasach I-III odbyły się lekcje w oparciu o scenariusze projektu „Owce w Sieci”. Uczniowie na lekcjach tworzyli Netykietę, starsi Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie brali udział w warsztatach na temat sekstingu. Odbyły się lekcje na temat tworzenia mocnych haseł i bezpiecznego logowania. Najmłodsi uczyli się wyrażać emocje poprzez emotikonki. W ramach obchodów DBI odbył się Quiz wiadomości o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Przeprowadzony został konkurs literacki. Uczestnicy opisywali dzień bez urządzeń komunikacyjnych. Szkoła zorganizowała happening dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Klasy zabrały ze sobą ulotki które rozdawali mieszkańcom, odwiedzili również sąsiednią szkołę. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych wykorzystali kolorowanki do dyskusji na temat bezpieczeństwa w Internecie. Powstały ciekawe kolorowanki z sentencjami, przestrogami i zabawnymi myślami. Grupa teatralna przygotowała przedstawienie profilaktyczne pt. ”Bezpieczny Internet”. Szkołę ozdobiły plakaty „Świat bezpiecznego Internetu” wykonane przez uczniów. W gazetce powstał kącik porad dotyczących korzystania z Internetu. Odbyły się spotkania uczniów i rodziców z policjantami z Wojewódzkiej Komendy Policji. Wśród uczniów przeprowadzona została ankieta dotycząca bezpieczeństwa w sieci. Wyniki zostały omówione podczas zebrania z rodzicami. Na spotkaniach z rodzicami wychowawcy przeprowadzili pogadanki, przedstawili prezentacje i filmy o wpływie gier komputerowych na rozwój psychiczny dzieci. Wychowawcy klas starszych omówili zagadnienia ochrony danych osobowych i odpowiedzialności karnej.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: Rodzice brali udział w pogadankach dyskusjach podczas zebrań z rodzicami. Uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Obejrzeli przygotowane prezentacje i filmy. Aktywnie pomagali uczniom z młodszych klas przygotować mocne hasła. Rodzicom zaprezentowane zostały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów. Rodzice korzystali z wiadomości umieszczanych w kąciku prawnym i w zakładce na stronie internetowej szkoły.


Efekty inicjatywy: Największym efektem było objęcie inicjatywą uczniów nauczycieli i rodziców. Szkoła poszerzyła bank scenariuszy o zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Odwoływanie się podczas dyskusji wśród rodziców i uczniów do odbytych spotkań pomogło w prowadzeniu dyskusji i zajęć. Bardzo ważna była również diagnoza środowiska szkolnego dotycząca korzystania z Internetu. Jednym z ważniejszych działań było wyjście z informacjami do społeczności lokalnej.


Materiały, które zostały wykorzystane: Materiały programu Cybernauci, scenariusze lekcji „Owce w Sieci”. Materiały fundacji Dajmy Dzieciom Siłę. Materiały DBI.


Autorka: Renata Strzałkowska-Jędrasek


Strona szkoły: http://zss.garbatkaletnisko.pl/


Relacja w formacie PDF do pobrania: POBIERZ

Czytaj również