Dobre praktyki

Projekt Cyber-Żak w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie

23.12.2018

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pińczowie

Liczba uczestników: 117


Charakterystyka uczestników: Klasy VII i VIII – 13-14 lat


Opis inicjatywy: Cała nasza praca zamyka się w ramach Projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, w którym podjęliśmy zadanie poszerzenia i utrwalenia wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Postawiliśmy sobie za zadanie, że na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych materiałów multimedialnych, konsultacji z nauczycielem, dodatkowej pracy i nauki z technologii informacyjnej opracujemy:
•prezentacje komputerowe
•ankiety dla uczniów i rodziców
•scenki sytuacyjne
•broszury: folder, ulotkę, plakat i logo do strony internetowej
•zbudujemy nową stronę internetową http://cyber-zak.eu
•wywiad nt. cyberprzemocy
•zorganizujemy lekcję otwartą
•opracujemy gazetki na korytarz szkolny
•zainteresujemy Rodziców i Nauczycieli.
W pracy nad Projektem w pierwszej kolejności skupiliśmy się na gromadzeniu informacji a następnie na opracowaniu planu naszych działań.
Przydzieliliśmy sobie zadania do wykonania w grupach. Gdy posiadaliśmy już pewien zasób umiejętności i wiadomości to przystąpiliśmy do porządkowania zebranych materiałów.
Na konsultacje z nauczycielem przychodziliśmy często z „projektem” do uzupełnienia. Nauczyciel inspirował nas do poszukiwania lepszych rozwiązań i zachęcał do dalszej pracy. Rozmawialiśmy często i Pani podpowiadała jak należy zorganizować pracę, podawała wskazówki i korygowała pojawiające się błędy. Uczyliśmy się asertywności i twórczego myślenia, staraliśmy zorganizować pracę indywidualną i zespołową tak, aby było jak najmniej problemów, a gdy one pojawiały się, to szukaliśmy rozwiązania.
Obecnie możemy stwierdzić, że zaplanowane działania zrealizowaliśmy, lecz widzimy potrzebę ich kontynuowania, gdyż cyberprzemoc nie śpi i należy jej nieustannie za[pobiegać.]


Zaangażowanie rodziców: Rodzice zostali zaangażowani w następujące inicjatywy:
– otrzymali ulotki i foldery,
– „podpowiadali” w projektowaniu „Logo” i „Plakatu” do naszej inicjatywy,
– wypełnili „Ankietę dla rodziców”,
– dostarczyli kamerę do nakręcenia wywiadu,
– skierowano do Rodziców informacje dotyczące bezpieczeństwa w Internecie na stronie http://cyber-zak.eu ,
– uczniowie pracowali w grupach, więc spotykali się również u siebie w domach,
– inspirowali do wytrwałej pracy.Efekty:
Dokonawszy podsumowania naszej pracy, stwierdzamy, że:
•Wykazaliśmy duże zainteresowanie tematem projektu.
•Zaangażowaliśmy do współpracy całą społeczność szkolną.
•Korzystaliśmy z różnych źródeł informacji, posługiwaliśmy się często technologią informacyjną.
•Poświęciliśmy wiele miejsca w swojej pracy zagadnieniom związanym w pracy w grupie, przyjmowaniem na siebie obowiązków i odpowiedzialności, przez co uczyliśmy się jak być operatywnym i przedsiębiorczym.
•Uczyliśmy się współpracować, a następnie prezentować naszą pracę.
•Zdobyliśmy wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i jego oprogramowania.
•Poszerzyliśmy i utrwaliliśmy wiedzę, umiejętności i postawy w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.


Materiały, które zostały wykorzystane: •www.dzieckowsieci.pl,
• www.sieciaki.pl,
• www.brpd.gov.pl,
•www.kidprotect.pl,
•www.saferinternet.pl,
•https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/298808,Cyberprzemoc-a-odpowiedzialnosc-prawna.html,
• https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/aktualnosci/38-zagrozenia-w-sieci/dorosli/273-rodzaje-zagrozen-w-sieci
•https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane_osobowe
•https://www.lingq.com/ru/lesson/powszechna-deklaracja-praw-czlowieka-398800/
•https://www.arslege.pl/karta-praw-podstawowych-unii-europejskiej/k1541/s11243/
•https://www.arslege.pl/zakaz-obowiazku-ujawniania-informacji/k15/a5282/
•Materiały programu „Cybernauci”


Relacja i szczegóły inicjatywy: Specjalnie zbudowana do naszej inicjatywy strona internetowa http://cyber-zak.eu


Autorka: Joanna Wołczyk


Strona internetowa szkoły: http://www.sp1.pinczow.com/


Pobierz relację w PDF: POBIERZ

 

Czytaj również