Dobre praktyki

Nie zaplącz się w sieci! Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu

25.05.2018

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu

Liczba uczestników: 500

Charakterystyka uczestników:

  • Młodzież licealna,
  • Rodzice uczniów.
  • Nauczyciele uczący w SLO.

Opis inicjatywy:

1. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę zwróciło na działania związane z bezpieczeństwem uczniów w szkole, środowisku rodzinnym, lokalnym. powołaliśmy grupę nauczycieli, która na terenie szkoły podjęłą liczne inicjatywy związane z tą tematyką. Opracowaliśmy strategię działań poświęconych bezpieczeństwu. Aby dowiedzieć się więcej o skali zjawiska zorganizowaliśmy ankietę na temat cyberprzemocy – “Mój czas w internecie”.
2. Konkurs na opowiadanie – “Nie zaplącz się w sieci”.
3. Przygotowanie przez uczniów filmów na temat cyberprzemocy.
4. Konkurs “Cyberprzemoc dobrze znamy, mamy moc i się nie damy” – wykorzystane tu zostały urządzenia mobilne z dostępem do internetu z wgranymi aplikacjami: do odczytu kodów QR oraz Kahoot!.
5. Została opracowana i rozdawana na zebraniach z rodzicami ulotka informacyjna dla rodziców uczniów, zawierająca najważniejsze informacje dotyczące rozpoznawania i reagowania na zjawiska cyberprzemocy wobec nich i ich dzieci.
6. Zostały zorganizowane szkolenia i warsztaty dla nauczycieli naszej szkoły przybliżające tematykę cyberprzemocy oraz procedur reagowania na nie.
7. Zostały zamieszczone materiały edukacyjne dla nauczycieli na pulpicie komputera w pokoju nauczycielskim.
8. Młodzież brała udział w konkursie na plakat lub hasło dotyczące ochrony danych osobowych.
9. Młodzież wykonywała plakaty na temat bezpieczeństwa w sieci.
10. Wychowawcy przeprowadzili godziny wychowawcze na temat bezpieczeństwa w sieci.
11. Odbyły się spotkania dla uczniów z przedstawicielami komendy policji na temat bezpieczeństwa w sieci i przepisów prawa.
12. Udział w konkursach dla uczniów był dobrowolny, jednakże cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie konkurs “Cyberprzemoc dobrze znamy, mamy moc i się nie damy” do udziału w którym potrzebny był Internet i umiejętność ściągnięcia i obsługi aplikacji do odczytu kodów QR oraz Kahoot!. uczniowie dzięki kodom QR uzyskiwali dostęp do zadań konkursowych miedzy innymi w aplikacji Kahoot! wszystkie niezbędne wiadomości potrzebne do prawidłowego rozwiązania zadań uczniowie mogli odnaleźć w dostępnych na holach szkolnych materiałach takich jak tablice informacyjne czy plakaty. Ponadto szkolenia, warsztaty i spotkania organizowane przez szkołę z ekspertami od Cyberprzemocy, wychowawcami, innymi n-lami, policjantami również dostarczyły uczniom niezbędnej wiedzy na temat cyberprzemocy i zachowań ryzykownych w sieci, oraz umiejętności rozpoznawania ich i sposobów radzenia sobie z nimi.
13. Na radzie pedagogicznej nauczyciele zostali zapoznani z planowanymi działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, wpisaliśmy działania do realizowanego programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły. Odbyły się szkolenia rady pedagogicznej na powyższy temat. Bezpośrednio włączali się lub byli inicjatorami działań.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

  • Na zebraniu z rodzicami wychowawcy poinformowali rodziców o planowanych działaniach, które szkoła zaplanowała na rok szkolny 2017/18 dotyczących cyberprzemocy, zachowań ryzykownych oraz bezpieczeństwa w sieci.
  • Zostały wręczone ulotki informujące o zasadach korzystania z sieci i instytucjach pomocowych.

Efekty:

  • Wzrost wiedzy i świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci. Świadome korzystanie z urządzeń elektronicznych.
  • Wzrost wiedzy na temat konsekwencji prawnych oraz praw przysługujących osobom poszkodowanym.

Materiały, które zostały wykorzystane:

Linki:


Relacja i szczegóły inicjatywy:


Autorzy: Aleksandra Kuja vel Kujat, Maciej Kacprzak, Barbara Andrzejczak
Strona szkoły:  http://www.traugutt.miasto.zgierz.pl/
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

Czytaj również